11 september 2020

Lancering Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Patiëntorganisaties, zorgprofessionals en onderzoekers presenteren vandaag het Nationaal Actieplan Kanker & Leven. Deze experts hebben zich verenigd in de Taskforce Cancer Survivorship Care.

Steeds meer mensen leven met en na kanker

Er leven 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zullen het naar verwachting al bijna één miljoen mensen zijn. De overleving van veel soorten kanker is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen door betere signalering en behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker uit onderzoek wat de negatieve effecten van kanker en de behandelingen zijn op de kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld ernstige vermoeidheid, angst voor terugkeer van de ziekte, beschadigde zenuwen (neuropathie), problemen met seksualiteit en relaties, knelpunten in werk, financiële problemen. Door de behandelingen kan er ook een verhoogde kans zijn op hart- en vaatziekten of op een nieuwe vorm van kanker. Dit verhoogt de ziektelast en kan tot een kortere levensverwachting leiden.

Veel mensen kampen met de (late) gevolgen van kanker. Leven met en na kanker gaat over meer dan overleven. Het gaat ook over leven. Over zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker. Daarom dit Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Nazorg vanaf diagnose

Tijd voor gezamenlijke actie, want alleen samen lukt het om het overleven met en na kanker te verbeteren. Het Nationaal Actieplan geeft aan welke maatschappelijke visie, strategie en stappen noodzakelijk zijn om de zorg voor mensen die leven met en na kanker op lichamelijk, psychische en sociaal/maatschappelijk gebied te verbeteren. Met dit actieplan wil de Taskforce de basis leggen voor toekomstbestendige organisatie, met de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment door de juiste persoon.

Nazorg moet daarbij starten bij diagnose, aldus de partners van het Actieplan. Bij de gezamenlijke behandelkeuze moet er meer aandacht zijn voor de mogelijke [late] gevolgen van de ziekte en behandeling op langere termijn. Het uitgangspunt is om nadelige gevolgen van behandelingen te voorkomen waar mogelijk en zorg te bieden waar nodig. Ook moet er vanaf diagnose aandacht zijn voor werk en de rol die werk speelt in het leven. Om passende zorg aan mensen die leven met of na kanker te bieden is de huidige organisatie van zorg en financiering alleen ontoereikend. Betere organisatie en afstemming van zorg rondom de patiënt is nodig, zonder muren of leemtes tussen de verschillende zorgverleners waar de patiënt mee te maken heeft. Zodat de mensen tijdens en na de diagnose niet tegen organisatiegrenzen aanbotsen of in een gat vallen. Zo zijn er meer goede voorbeelden nodig zoals de LATER- en BETER-poli’s die zorg voor alle gevolgen van kanker geven. Deze poli’s zijn tot nu toe echter alleen beschikbaar voor een kleine groep patiënten.

Nuttige nazorg bereikt de patiënt niet altijd

Er zijn financiële drempels die het goed inrichten van optimale zorg rond de (late) gevolgen van kanker en de toegankelijkheid belemmeren. Zo krijgt het ruime merendeel van de mensen met kanker de kosten voor fysiotherapie niet vergoed vanuit het basispakket. Terwijl we weten dat bewegen onder begeleiding de overlevingskansen vergroot, na de diagnose borst, dikkedarm en prostaatkanker en vermoeidheid, somberheid en angst tegengaat en bijdraagt aan een betere fysieke gesteldheid en kwaliteit van leven. Ook vanuit een aanvullende verzekering wordt fysiotherapie vaak maar beperkt vergoed. Velen zien er daarom van af. Dit is onwenselijk en past niet bij de ambities zoals geuit in het “preventie akkoord” om lifestyle ter voorkoming van ziekte en verbetering van kwaliteit van leven te ondersteunen. Dit kost de samenleving veel geld, omdat hierdoor een snellere terugkeer in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld werk, en een kwalitatief beter leven wordt belemmerd.

Uitwisselen van kennis en informatie

Kennis over de gevolgen van de behandeling en het voorkómen hiervan moet beter worden gedeeld, aldus onderzoekers die meewerkten aan het plan. Belangrijk daarbij is dat gegevens digitaal gemakkelijk beschikbaar zijn voor de patiënt en alle betrokken zorgverleners, zodat afstemming van zorg eenvoudiger is. Voor iédere patiënt moet er daarnaast één vast aanspreekpunt zijn die vragen kan beantwoorden en adequaat kan doorverwijzen.

Samen aan de slag

Het Nationaal Actieplan is op 11 september 2020 gelanceerd op het online Congres Kanker & Leven. De koepels van ziekenhuizen, zorgverleners en patiëntenorganisaties onderschrijven de inhoud ervan en ondersteunen het initiatief van harte. Alleen samen lukt het om het overleven van mensen met en na kanker te verbeteren.

Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven is beschikbaar op www.taskforcecancersurvivorshipcare.nl

Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven is gebaseerd op de rapporten Kennisagenda Kanker & Leven en Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker.

Zie www.taskforcecancersurvivorshipcare.nl.

Contact

Neem voor vragen contact op met dr. Chantal Lammens via info@taskforcecancersurvivorshipcare.nl

Vanuit de NVFL is Joeri Gilissen als voorzitter betrokken geweest. hij is bereikbaar op voorzitter@nvfl.nl 

Persbericht lancering Nationaal Actieplan Kanker en Leven (PDF - 90kB)

Nationaal Actieplan Kanker & Leven (PDF - 755kB)