06 april 2023

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland bestaat vijf jaar

Daarom wordt het tijd om het Kwaliteitskader te evalueren. Zowel op bekendheid onder zorgverleners, als op haar toepasbaarheid.

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst zal een advies worden opgesteld door Palliactief, IKNL en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) over of, en zo ja op welke wijze, het Kwaliteitskader doorontwikkeld moet worden. Met als doel de bekendheid, de bruikbaarheid en de inzetbaarheid van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland te bevorderen.

In de vragenlijst worden de volgende punten getoetst:

  • De bekendheid van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
  • In hoeverre het Kwaliteitskader wordt gebruikt in de praktijk, mede in afstemming met andere kwaliteitskaders, handreikingen en richtlijnen.
  • Welke knelpunten ervaren worden in het gebruik van het Kwaliteitskader.
  • Welke knelpunten ervaren worden in het verlenen van palliatieve zorg.

De vragenlijst invullen kost 5 tot 25 minuten:

  • Indien de invuller niet bekend is met het Kwaliteitskader, dan krijgt hij/zij alleen vragen over (het verlenen van) palliatieve zorg. Het invullen kost dan ongeveer 5 minuten. 
  • Is de invuller enigszins bekend met het Kwaliteitskader, dan kost het invullen ongeveer 10 tot 15 minuten.
  • Is de invuller goed bekend met het Kwaliteitskader, dan kost het invullen ongeveer 25 minuten.

De vragenlijst is in te vullen tot uiterlijk vrijdag 21 april aanstaande.

Uitkomst vragenlijst: advies over of en hoe het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg doorontwikkeld moet worden
Evaluatie, bijstelling en/of doorontwikkeling van het Kader maakt deel uit van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) om de doelstellingen Proactieve Zorg en Ondersteuning alsook Maatschappelijke Bewustwording onder burgers en zorgverleners fors te verbeteren.

De evaluatie van het Kwaliteitskader wordt gecoördineerd door Palliactief, IKNL en PZNL. Zoals hierboven aangegeven zal op basis van de uitkomsten van de vragenlijst een advies worden opgesteld over of en hoe het Kwaliteitskader eventueel doorontwikkeld moet worden. Dit advies verwachten we eind 2023 en zal gedeeld worden via de websites van de betrokken initiatiefnemers.

We willen u alvast hartelijk danken voor invullen van deze vragenlijst.

Karin van der Rijt, Palliactief