Verslag ALV juni 2019

11 jul 2019
Op 29 juni heeft de voorjaars Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFL plaatsgevonden in Corpus te Oegstgeest.

Beste Collega's,

Na het welkom, het vaststellen van de agenda en de goedkeuring van de notulen van de najaars ALV 2018, hebben de portefeuillehouders een toelichting op het jaarverslag 2018 gegeven. Het jaarverslag is vervolgens door de aanwezigen goedgekeurd en tevens is, na presentatie van de cijfers door de penningmeester, decharge gegeven aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Dank daarvoor.
 
Samenwerking NVFL-OncoNet
Het volgende punt op de agenda was de voorgenomen samenwerking NVFL-Onconet. Na een update over de stand van zaken en uitleg over het hoe en waarom van deze samenwerking volgde een open discussie. Enkele leden die niet aanwezig konden zijn, hadden vooraf hun ideeën en zorgen met betrekking tot deze samenwerking gedeeld met het bestuur van de NVFL. Tijdens de discussie op de ALV kwamen deze punten eveneens aan bod.
 
Positie
Zo waren er vooral zorgen over de positie van de Oncologiefysiotherapeut (MSc.) t.o.v. van de ‘Onconettherapeut’ en in hoeverre het verschil in opleidingsniveau wel voldoende inzichtelijk gemaakt kon worden richting patiënten en verwijzers. Komt de patiënt straks bij de juiste fysiotherapeut terecht?
Het bestuur NVFL is zich terdege bewust van het verschil in opleiding en de zorgen die leven over de herkenbaarheid van de Oncologiefysiotherapeut (MSc.). Binnen de samenwerking is hiervoor aandacht en zien we met name een rol voor de ‘Onconettherapeut’ op het domein van de fysieke fitheid bij patiënten met enkelvoudige problematiek.
De Oncologiefysiotherapeut (MSc.) is breder inzetbaar en kan naast deze patiënten ook de patiënten met complexere/ meervoudige problematiek fysiotherapeutisch begeleiden. Dit werd tijdens de ALV verduidelijkt met behulp van de domeinbeschrijving Fysiotherapie binnen de Oncologie.
Aangegeven werd ook dat de inrichting van de zoekfunctie om de juiste zorgverlener te vinden een belangrijk middel is om duidelijkheid richting patiënten te borgen en te zorgen dat ze snel bij de juiste fysiotherapeut terecht komen.
 
Eigen verantwoordelijkheid
Het is en blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van iedere individuele fysiotherapeut om zelf te bepalen of hij/zij de juiste zorgverlener is voor de patiënt die hij behandeld. En er zal altijd sprake zijn van een grijs gebied. Naast het kennisniveau dienen de wensen/voorkeuren van de patiënt, de reisafstand e.d. ook meegenomen te worden.
En waar nodig weten we elkaar als collega’s hopelijk te vinden voor advies en overleg, om uiteindelijk de patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen zorgen we voor de juiste zorg op de juiste plek.
Dat is ook de gedachte achter deze samenwerking. Samen staan we sterker, samen zijn we landelijk dekkend en samen kunnen we de fysiotherapie binnen de oncologie verder vorm te geven. Onder andere door het gezamenlijk organiseren van de nascholing, maar ook door samenwerking bij implementatie, onderzoek, communicatie en op sociaal-economisch vlak.
 
Lid van de club
Als bestuur NVFL zijn we van mening dat voor echte samenwerking het voor fysiotherapeuten die voldoen aan de kwaliteitscirkel Onconet mogelijk moet zijn om lid te worden van onze vereniging.
Aan de ALV is met deze reden toestemming gevraagd voor aanpassing van het huishoudelijk regelement om zo de samenwerking, zoals we die voor ogen hebben, mogelijk te maken.
De vergadering is hiermee akkoord gegaan, waar we als bestuur content mee zijn.
Dit betekent echter nog niet dat de samenwerking NVFL-Onconet een feit is. Zowel met het bestuur KNGF als met stichting Onconet zullen nog gesprekken volgen.
De vergadering werd afgesloten met de aankondiging van een nieuwtje die we in de komende nieuwsbrief zullen delen.
We danken de aanwezige en degene die hebben gemaild voor hun bijdrage en gaan verder aan de slag met de verder uitwerking. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen via de website en E-news.
 
Mochten er vragen zijn dan graag een mail naar info@nvfl.nl.
Namens het bestuur NVFL,
 
Joeri Gilissen
Voorzitter

Trefwoorden: